خدا یا در لحظه نبودنم غافل از من نبوده ای
و من در لحظه لحظه بودنم به یادت نبوده ام

مراجع عظام تقلید

حضرت آیت الله العظمی میر سید محمد یثربی

حضرت آیت الله العظمی میر سید محمد یثربی

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی

حضرت آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی

حضرت آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی

حضرت آیت الله العظمی مظاهری

حضرت آیت الله العظمی مظاهری

حضرت آیت الله العظمی سید محمد تقی مدرسی

حضرت آیت الله العظمی سید محمد تقی مدرسی

حضرت آیت الله العظمی شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی

حضرت آیت الله العظمی شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی

حضرت آیت الله العظمی گرامی

حضرت آیت الله العظمی گرامی

حضرت آیت الله العظمی سید محمد حسین فضل الله

حضرت آیت الله العظمی سید محمد حسین فضل الله

حضرت آیت الله العظمی میرزا جواد عروی علیاری

حضرت آیت الله العظمی میرزا جواد عروی علیاری

حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی

حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی

1   2   3   4  
روزشمار فاطمیه
روزشمار غدیر
روزشمار محرم عاشورا