خدا یا در لحظه نبودنم غافل از من نبوده ای
و من در لحظه لحظه بودنم به یادت نبوده ام

میوه ها

از بین بردن خلط گلو

در زمستان میوه ی خشک باید خورد مثل پر هلو، کشمش، خرما، انجیر خشک و..... نه میوه های مرطوب البته در مورد امراض بحث دیگری است. این حالت نرمال یک بدن را بیان می کند

روزشمار فاطمیه
روزشمار غدیر
روزشمار محرم عاشورا