خدا یا در لحظه نبودنم غافل از من نبوده ای
و من در لحظه لحظه بودنم به یادت نبوده ام

مقالات عمومی

قرار داد با خداوند

طرف اول : نام خریدار به صورت عام خداوند باری تعالی می باشد که دارای نامهای زیبا و متعددی می باشد که هر کدام از این نامها می تواند در طول اجرای قرار داد نجات بخش طرف دوم باشد و آدرس خریدار: جایی خالی از او نبوده ، نیست و نخواهد بود ...

1   2   3  
روزشمار فاطمیه
روزشمار غدیر
روزشمار محرم عاشورا