خدا یا در لحظه نبودنم غافل از من نبوده ای
و من در لحظه لحظه بودنم به یادت نبوده ام

برگزیده از کتاب

نکاتی در خصوص معراج پیامبر عارف به الله علامه رفیعی 4

نبی اکرم اسلام ، از سفر معراج ، برای امّت مسلمان تا روز قیامت ارمغانی دارد ؛ لذا بدان که هر چند بر طبق آیات کریمه ی وارده در آخر سوره ی مبارکه ی ((بقره )) و اخبار معتبره ، الطاف الهیه ی که در سفر معراج از حضرت احدیّت به مسلمین به توسّط حضرت رسول عنایت گردید ، بسیار است ...

شرح برخی از نکات در خصوص معراج پیامبر استاد عارف به الله علامه رفیعی 3

شاید بعضی چنین توهم کنند ، که معراج ، یک نوع عروج و بالا رفتن است به عوالم سماوات و ملایک ، که ساکنین و مرتبطین به افلاک و غیر آنها و مشاهدات ؛ و بعد حضور در بزم قا الهی ؛ و خیال کنند که معراج همین است ، فقط ...

شرح برخی از نکات در خصوص معراج پیامبر استاد عارف به الله علامه رفیعی 2

در بیان استدلال عقلی و پاره ای از امور ذوقیّه که در معراج به نظر رسیده است ...

شرح برخی از نکات در خصوص معراج پیامبر استاد عارف به الله علامه رفیعی 1

از بدیهیّات دین حنیف اسلام ، و ضروری در نزد مسلمین ، مسأله ی معراج شریف حضرت رسالت پناهی است ، که علاوه برآیات قرآنیّه و اخبار مستفیضه از مسلّمات بین خاصّه و عامّه است ، و مشتمل بر اسرار عجیبه و دقایق غریبه و مطالب عالیه ی متعالیه می باشد ...

معاد اثر استاد عارف به الله علامه رفیعی

دان که معاد برگشت روح به بدن است ، برای رسیدن به نتیجه ی عقاید و افعال و کردار نیک یا بد که در زندگانی دنیوی طبیعی ، روح به توسّط بدن مصدر آنها بوده و از او وقوع یافته است ...

بیان حقیقت عقل اثر استاد علامه رفیعی قزوینی علی الله مقامه

دان که عقل جوهر است . و مراد از جوهر اینکه موجودی است مستقل ، که هرگاه بخواهیم ماهیّت او را شرح دهیم نمی گوییم که از توابع و ظهورات موجود دیگری است ، بلکه می گوییم در حدّ ذات خود حقیقی است ...

در بیان حقیقت شب قدر و کیفیت اختلاف آن به حسب اختلاف آفاق

بدان که هر حقیقتی از حقایق ممکنات دارای مراتب مختلفه ی وجود است ، به حسب نشأت و عوالم هستی . و مجمل آن سه مرتبه وجود است ...

سخن دروحدت وجود استادعارف به الله علامه رفیعی

بدان که این کلمه در بین اهل عرفان و حکمت الهی بسیار شایع و متداول است و در اکثر کتب اهل معقول در مواردی مسطور می باشد . و در تفسیر آن چهار معنی متصور است به ترتیبی که خواهیم بیان نمود ...

سخن در حدوث دهری و تفسیر دهر و سرمد و زمان

زمان حقیقتی است که ذاتاً قرار و ثبات ندارد و هر جزئی که از او معدوم شود متّصل به او جزء دیگر او موجود می شود . و چون بالطّبع منقسم به اجزای خود می شود ...

مقاله در خصوص وحدت وجود توسط استاد عارف بالله علامه رفیعی (ره)

بدان که این کلمه در بین اهل عرفان و حکمت الهی بسیار شایع و متداول است و در اکثر کتب اهل معقول در مواردی مسطور می باشد . و در تفسیر آن چهار معنی متصور است به ترتیبی که خواهیم بیان نمود ...

1   2   3   4   5  
روزشمار فاطمیه
روزشمار غدیر
روزشمار محرم عاشورا