خدا یا در لحظه نبودنم غافل از من نبوده ای
و من در لحظه لحظه بودنم به یادت نبوده ام

مراجع عظام تقلید

حضرت آیت الله العظمی سید محمد حسینی زنجانی

حضرت آیت الله العظمی سید محمد حسینی زنجانی

حضرت آیت الله العظمی سید محمد سعید طباطبایی حکیم

حضرت آیت الله العظمی سید محمد سعید طباطبایی حکیم

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی

حضرت آیت الله العظمی سید علی سیستانی حسینی

حضرت آیت الله العظمی سید علی سیستانی حسینی

حضرت آیت الله العظمی جعفر سبحانی

حضرت آیت الله العظمی جعفر سبحانی

حضرت آیت الله العظمی محمدی ری شهری

حضرت آیت الله العظمی محمدی ری شهری

آیت الله العظمی سید محمد صادق روحانی

آیت الله العظمی سید محمد صادق روحانی

حضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی

حضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی

حضرت آیت الله العظمی ابولقاسم خویی

حضرت آیت الله العظمی ابولقاسم خویی

حضرت آیت الله العظمی حسینی شاهرودی

حضرت آیت الله العظمی حسینی شاهرودی

1   2   3   4  
روزشمار فاطمیه
روزشمار غدیر
روزشمار محرم عاشورا